STOK NARCIARSKI ul. Zahajkowska 26

STOK Narciarski w Międzyrzecu Podlaskim WITA
Stok narciarski w Międzyrzecu Podlaskim jest jedynym w województwie lubelskim i szóstym tego typu obiektem w kraju. Ma 180 metrów długości naśnieżany w ramach potrzeby armatką, oświetlony oraz otoczony jest gabionami – siatkami wypełnionymi kamieniami, które będą zapobiegać jego erozji. Przy stoku uformowano kaskadową, trzypoziomową plażę, która ciągnie się wzdłuż całego lewego brzegu zbiornika. W sezonie letnim będzie tam funkcjonowało miejskie strzeżone kąpielisko z pływającym molo.

więcej info na temat Stoku-Wypożyczalni na stronie startowej oraz pod telefonem 698 665 435

Stok z wyciągiem talerzykowym jest głównym elementem projektu Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego Międzyrzeckie Jeziorka w Międzyrzecu Podlaskim. W ramach projektu powstał także budynek sanitarno-magazynowy, gdzie mieści się wypożyczalnia sprzętu narciarskiego oraz toalety. Bezpośrednio przy nim znajduje się plac zabaw z bezpiecznymi sprzętami dla najmłodszych. Teren wyposażono także w duży parking na ponad sto samochodów. Zbudowane zostały drogi dojazdowe, chodniki i ścieżki rowerowe.

 

 AKTUALNIE STOK NARCIARSKI - NIECZYNNY.

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Dyrektora MOSiR Nr 4/2019

z dnia 15 grudnia 2019 r.

 

REGULAMIN WYCIĄGU NARCIARSKIEGO

 

 1. Administratorem wyciągu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Zarówie 86, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. (83) 371-64-20, www.mosir.miedzyrzec.pl

 2. Osoba korzystająca z wyciągu potwierdza zapoznanie się i akceptuje treść niniejszego regulaminu.

 3. Z wyciągu mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające podstawowe umiejętności jazdy na nartach.

 4. Osoby nieposiadające umiejętności korzystania z wyciągu orczykowego, powinny zgłosić się do obsługi celem uzyskania niezbędnego instruktarzu.

 5. Na orczyku może jechać tylko jedna osoba.

 6. Wyciąg orczykowy służy do WCIĄGANIA narciarza pod górę, zabrania się podczas korzystania z wyciągu siadania na orczyku, chwytania liny prowadzącej i jej ściągania w dół, chwytania pustych orczyków, podczas jazdy nogi powinny być wyprostowane.

 7. Osoby, które podczas jazdy wyciągiem utracą równowagę lub upadną powinny bezwzględnie puścić orczyk oraz możliwie szybko opuścić trasę jazdy wyciągu.

 8. Wprzęganie narciarzy może odbywać się tylko na peronie stacji dolnej. W czasie wprzęgania należy narty ustawić równolegle do trasy i pozostając w lekkim rozkroku uchwycić ręką zbliżający się drążek urządzenia holującego w dolnej części, a następnie umieścić talerzyk między nogami.

 9. Zabrania się wprzęgania i wyprzęgania na trasie wyciągu.

 10. Wyprzęganie może odbywać się tylko w wyznaczonej strefie (peronie) stacji górnej.

 11. Zabrania się używania urządzeń holujących do innych celów jak jazda wyciągiem, ponadto zabrania się jazdy z drążkiem urządzenia holującego trzymanym w rękach lub przy pomocy kijów narciarskich.

 12. W czasie jazdy wyciągiem nie wolno zbaczać z wyznaczonej trasy ani wyprzęgać się i odjeżdżać z wyciągu.

 13. Jeżeli w czasie jazdy nastąpi zatrzymanie wyciągu należy spokojnie oczekiwać na ponowne ruszenie lub zastosować się do poleceń obsługi.

 14. Przy wjeździe na peron stacji górnej należy energicznie wyjąć talerzyk z pomiędzy nóg, a następnie puścić drążek urządzenia holującego przed siebie wzdłuż trasy wyciągu. Zabrania się "rzucania" talerzykiem w bok od kierunku jazdy. Należy również pamiętać, iż przejechanie peronu w kierunku konstrukcji stacji powoduje zadziałanie urządzenia bezpieczeństwa i tym samym zatrzymanie wyciągu.

 15. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem wyciągu.

 16. Dzieci do 10 roku życia mogą korzystać z wyciągu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 17. Z wyciągu nie mogą korzystać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 18. Osoby nie stosujące się do powyższych postanowień lub stwarzające w inny sposób zagrożenie nie będą dopuszczane do korzystania z wyciągu.

 19. Jazda na nartach to sport ryzykowny, wymagający kondycji fizycznej i odpowiednich umiejętności. Zalecamy jazdę w kasku ochronnym (dzieci i młodzież do 16 roku życia - obowiązkowo). Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem.

 20. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się do niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Dyrektora MOSiR Nr 4/2019

z dnia 15 grudnia 2019 r.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU NARCIARSKIEGO

 

 1. Właścicielem wypożyczalni jest Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski, a administratorem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Zarówie 86, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. (83) 371-64-20, www.mosir.miedzyrzec.pl

 2. Klientem wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni. Wraz z wypożyczeniem sprzętu Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę łącznie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.

 3. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta przygotowany sprzęt narciarski oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie. Sprzęt narciarski będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim.

 4. Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże niezniszczony dokument z aktualnym zdjęciem i dobrowolnie wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię 200 zł.

 5. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni.

 6. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.

 7. Klient odbierając sprzęt, potwierdza zgodnie z posiadaną wiedzą, że jest on pozbawiony wad, zgodny ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.

 8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym.

 9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt oraz wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.

 10. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

 11. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest (1 godzina). Opłata za wypożyczenie sprzętu ustalona jest w cenniku.

 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie, Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni.
  W przypadku nie zwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu,
  a ponadto zobowiązuje się do pokrycia szkody w całości, ponad kwotę wpłaconej kaucji.

 13. Klient ponosi odpowiedzialność za ponadnormatywne zużycie sprzętu, zniszczenie (zarówno wierzchniej części jak i ślizgu) i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy.
  W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.

 14. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.

 15. W razie wcześniejszego zwrotu sprzętu niż przewidziany w umowie, wypożyczalnia nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany czas.

 16. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i uszkodzenia ciała zaistniałe w czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu.

 17. Jazda na nartach to sport ryzykowny, wymagający kondycji fizycznej i odpowiednich umiejętności. Zalecamy jazdę w kasku ochronnym (dzieci i młodzież do 16 roku życia - obowiązkowo). Początkującym zaleca się jazdę z instruktorem.

 18. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 (dalej RODO) informujemy Administratorem danych osobowych Klienta jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Zarówie 86, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. (83) 371-64-20, www.mosir.miedzyrzec.pl a dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu narciarskiego.