PŁYWALNIA

Czynna przez cały tydzień, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 22:00. W sobotę i niedzielę od 8:00 do 22:00., tel. 698 665 432

 

 

Aktualne wyniki badań wody na pływalni opracowane na podstawie harmonogramu 2024 r. zatwierdzonego przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej:

-Część płytka

-Część głęboka

- Woda po systemie oczyszczania

- Chloroform część płytka

- Chloroform część głęboka

- Chloroform po systemie oczyszczania

- Legionella woda po systemie oczyszczania

- Legionella natryski w szatni damskiej

- Legionella natryski w szatni męskiej

- Bieżąca ocena jakości wody

- Roczna ocena jakości wody 

 

archiwum

 

 

 

 

Regulamin:

  1. Pływalnia jest obiektem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Międzyrzecu Podlaskim.
  2. Pływalnia jest otwarta codziennie tj. Od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 22.00, natomiast w soboty i niedziele w godz. 8.00 - 22.00.
  3. Z pływalni mogą korzystać:
    a) grupowo - szkoły i przedszkola (uczniowie z opiekunami)
    - szkółki pływackie
    - organizacje prowadzące naukę pływania
    - zakłady pracy
    b) osoby indywidualne
  4. Warunkiem korzystania z pływalni jest zawarcie umowy, posiadanie ważnego biletu lub karnetu.
  5. Zabrania się korzystać z pływalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, mających otwarte rany, choroby skóry lub inne zagrażające otoczeniu lub własnemu życiu.
  6. Na pływalni obowiązuje strój kąpielowy (kolorowy lub biały), nie farbujący, wykluczone stroje bawełniane, obowiązuje czepek.
  7. Dzieci do lat siedmiu mogą przebywać na terenie pływalni i kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
  8. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie.
  9. Prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 minut przed ich rozpoczęciem i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.
  10. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym i boso lub obowiązkowo zmienionym obuwiu. Osoby nie biorące udziału w zajęciach mogą przebywać na widowni tylko w zmienionym obuwiu.
  11. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny ćwiczących przed i po zajęciach. Spóźnieni nie będą wpuszczani na zajęcia.
  12. Grupa pływająca nie może liczyć więcej niż 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia. Pojemność pływalni na pływanie rekreacyjne wynosi maksymalnie 40 osób.
  13. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości ( nie wolno przebywać w butach ), spokoju, ciszy oraz bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia i ratownika.
  14. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:
    a) wchodzić do wody bez zezwolenia,
    b) palić papierosów, spożywać napojów alkoholowych, jeść na terenie otaczającym nieckę basenu,
    c) niszczyć urządzenia i sprzęt pływający,
    d) zaśmiecać teren pływalni,
    e) hałasować,
    f) wprowadzać zwierzęta,
    g) skakać do wody z miejsc do tego nie wyznaczonych
  15. Za ład i porządek odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia, a za bezpieczeństwo odpowiada prowadzący zajęcia i ratownik.
  16. Dyrekcja pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.
  17. Czasokres zajęć wynosi 45 minut. Czas ten liczony jest od wejścia na pływalnię do jej opuszczenia.
  18. Na sygnał oznaczający koniec zajęć zespoły lub osoby indywidualne powinni natychmiast opuścić nieckę pływalni.
  19. Grupy i osoby korzystające z basenu upoważnia się do korzystania z szatni na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć, a po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona.
  20. Za przedmioty pozostawione w szatni, a nie oddane na przechowanie opiekunowi grupy lub do depozytu, dyrekcja nie ponosi odpowiedzialności.
  21. Całkowitą odpowiedzialność materialną za uszkodzenie sprzętu lub urządzeń wynikające z winy korzystających z basenu pokrywa osoba wyrządzająca szkodę.
  22. Zabrania się ratownikom i instruktorom wprowadzania na pływalnię osób towarzyszących, nie biorących udziału w zajęciach.
  23. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.
  24. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
  25. Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownictwu pływalni lub dyżurnemu ratownikowi. Książka skarg i wniosków znajduje się w recepcji w godzinach funkcjonowania pływalni.

 

Dyrektor MOSiR